Doganat, bizneset që përfituan nga falja

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave publikon listën me 20 subjekte që kanë përfituar nga ligji i faljes. Doganat bëjnë të ditur se lista do të përditësohet çdo muaj me emrat që dalin nga lista e borxhlinjëve. Ligji i fshirjes përcaktoi si  “Detyrime të pagueshme në doganë” detyrime të papaguara që kanë subjektet ndaj autoritetit doganor, përkatësisht taksa doganore, TVSH-ja, akciza, renta, taksae ambalazhit, taksa e qarkullimit, taksae karbonit, gjoba, kamatëvonesa, interesat kompensues.

Sipas ligjit,  “Detyrime tatimore të evidentuara në llogarinë e subjektit” janë dënimet administrative të konstatuara nëpërmjet aktkonstatimitderi në datën 31.12.2016. “Detyrime tatimore të regjistruara në llogarinë e subjektit” janë detyrime, njoftimvlerësimi për të cilat është lëshuarderi në datën 31.12.2016.

Nga përcaktimet e parashikuara në ligjin e faljes përfitojnë:

a) subjektet e regjistruara në regjistrin aktiv, pasiv ose të çregjistruar për detyrime tatimore ndaj administratës tatimore qendrore e vendore, sipas neneve 5, 6, 7 dhe 11 të këtij ligji;

b) subjektet debitore ndaj administratës doganore për detyrime sipas neneve 9, 10 dhe 11 të këtij ligji.

c) subjektet pronare të mjeteve të transportit, siç përcaktohet në nenin 12 të këtij ligji.

Detyrimet e pagueshme në doganë, të evidentuara nëpërmjet vendimeve të kësaj administrate nga data 1 janar 2011 deri më 31 dhjetor 2014, fshihen/shuhen, me kusht që brenda  datës 31.12.2017 të paguhet i plotë detyrimi i pagueshëm në doganë, pa përfshirë gjobat, kamatëvonesat dhe interesat kompensues

Detyrimet e pagueshme në doganë, të evidentuara për shkelje të regjimit të lejimit të përkohshëm për automjetet, nëpërmjet vendimeve të kësaj administrate, nga data 1 janar 2011 deri më 31 dhjetor 2016, fshihen/shuhen, me kusht që brenda datës 31.12.2017 të paguhet i plotë detyrimi i pagueshëm në doganë, pa përfshirë gjobat dhe kamatëvonesat.

Lista