Kompanitë që fitojnë 8% bonus për rezultat teknik e financiar

Këshilli i Ministrave ka miratuar bonusin 8% në procedurën e përzgjedhjes për konsorciumin e krijuar nga shoqëritë “Kastrati sh.a” dhe “T.M.D Systems LTD” për dhënien me koncesion/PPP të aeroportit të Kukësit. Referuar vendimit, në këtë rast kemi të bëjmë me një propozim të pakërkuar.

Burimi: Scan