MENU
klinika

Si ndikon faktori moshë

Mendimi i evropianëve perëndimorë mbi migrimin dhe fenë

31.07.2018 - 19:00

Qëndrimet nacionaliste dhe antiemigrante në Evropën Perëndimore kanë qenë një çështje kryesore në disa procese zgjedhore të fundit kombëtare përreth rajonit, veçanërisht pas fluksit të viteve të fundit të refugjatëve nga vendet me shumicë myslimane. Por evropianët perëndimorë variojnë nga vendi kur është fjala për të pasur pikëpamje pozitive ose negative rreth emigrantëve dhe pakicave fetare, sipas një analize të Qendrës Kërkimore Pew.

Për të shqyrtuar më mirë prevalencën e këtyre qëndrimeve, Qendra krijoi një shkallëzim për të matur nivelin e ndjenjës nacionaliste, antimigruese dhe antifetare (NIM). Shkalla e NIM-it kombinon përgjigjet e 22 pyetjeve të anketimit në një gamë të gjerë çështjesh duke përfshirë pikëpamjet mbi myslimanët, çifutët dhe emigrantët, si dhe politikën e emigracionit.

Rezultatet e të anketuarve ishin në rritje te personat që mendojnë se imigracioni në vendin e tyre duhet zvogëluar; se ata nuk ishin të gatshëm të ishin fqinjë ose të afërm me myslimanë ose hebrenj; që emigrantët nga rajone të caktuara nuk janë të ndershëm ose punëtorë; se Islami është krejtësisht i papajtueshëm me kulturën dhe vlerat e tyre kombëtare; se lindja në vendin e tyre është e rëndësishme për të qenë “me të vërtetë francezë”, “me të vërtetë gjermanë”, etj; dhe për të shprehur një mori ndjenjash të tjera mbi tema të ngjashme. Sa më i lartë të jetë rezultati, aq më shumë ka gjasa që një i anketuar të ketë shprehur ndjenjat nacionaliste, antimigruese dhe anti-fetare gjatë anketimit. Pikët shkallëzohen nga 0 në 10.

Në Suedi, vetëm 8% e të anketuarve shënoi më shumë se 5, shuma më e ulët në çdo vend, ndërsa në Itali, 38% e tyre, gjegjësisht pjesa më e madhe në çdo vend. Në pjesën më të madhe të vendeve, pjesa me vlerë 5.01 ose më e lartë ishte midis 15% dhe 25%. Për shembull, në Norvegji dhe Francë, 19% e të anketuarve shënoi 5.01 ose më shumë.

Shkalla NIM gjithashtu ofron një mundësi për të shqyrtuar nëse faktorë të tillë si mosha, ideologjia politike apo përkatësia fetare janë të lidhura me këto qëndrime. Analiza gjen se:

– Njerëzit që e përshkruajnë veten si “politikisht të djathtë” kanë më shumë gjasa të shënojnë më shumë në shkallën e qëndrimeve ndaj pakicës nacionaliste, anti-emigruese dhe anti-fetare se sa ata që vendosen në “të majtën politike”. Në shumicën e vendeve të anketuara, rezultati mesatar i atyre që identifikohen si të djathtë është të paktën 1.5 pikë më e lartë se ajo për ata që identifikohen si të majtë. Në Austri, për shembull, nota mesatare e NIM është 3.3 në përgjithësi, por 6.2 për ata që identifikohen si të djathtë dhe 2.3 për ata që identifikohen me të majtën.

– Në shumicën e vendeve të anketuara, rezultati mesatar i njerëzve që identifikohen si të krishterë është të paktën një pikë e plotë më e lartë se vlera mesatare e të anketuarve të paanshëm. Humbjet më të mëdha janë në Danimarkë (ku rezultatet mesatare të të krishterëve janë 1.9 pikë më të larta), Gjermania (1.8 pikë), Franca (1.7 pikë) dhe Italia (1.7 pikë). Në Itali, për shembull, rezultati mesatar për të krishterët është 4.5, krahasuar me 2.8 për të rriturit fetarë që nuk janë besimtarë.

– Në të gjitha vendet e anketuara, të rriturit më të rinj në moshë kanë rezultate më të ulëta mesatare në shkallën e NIM-it sesa njerëzit e moshuar. Për shembull, në Itali, të rriturit më të rinj se 35 vjeç kanë një rezultat të mesëm NIM prej 3.3, ndërsa italianët e vjetër kanë një mesatare prej 4.4. Dhe në Danimarkë, të rriturit më të rinj kanë një rezultat mesatar të NIM prej 1.6, ndërsa për danezët më të vjetër rezultati mesatar është 3.3.

Ndërsa të rinjtë kanë tendencë të shënojnë më ulët në NIM, analiza statistikore sugjeron që qasja ndaj këtyre faktorëve në Evropën Perëndimore ka të bëjë me pak moshën e tyre dhe me shumë me faktorët të tjerë si feja dhe njohja me myslimanët. Për shembull, evropianët e rinj perëndimorë kanë më shumë gjasa të thonë se e njohin personalisht një mysliman dhe të thonë se janë jobesimtarë; të dy këta faktorë janë të lidhur ngushtë me rezultate më të ulëta të treguesit NIM.

Burimi: World Economic Forum