MENU
klinika

Rreziku i kursit

Kredinë në valutë mund ta ktheni në lekë

30.10.2018 - 15:38

Nëse merrni një kredi bankare, duhet të dini se mund të ndryshoni monedhën në të cilën e keni këtë kredi. Duke filluar nga ky vit, rregullorja e re e Bankës së Shqipërisë për kredinë konsumatore dhe hipotekare iu njeh individëve të drejtën të kërkojnë konvertimin e kredisë në një monedhë tjetër.

Qëllimi i konvertimit është përputhja e monedhës së kredisë me monedhën në të cilën klienti përfiton të ardhurat, me qëllim shmangien e rreziqeve nga kursi i këmbimit.

Për kreditë në monedhë të ndryshme nga ajo e të ardhurave të klientit, bankat gjithashtu duhet të njoftojnë klientët në rastet kur luhatjet e kursit të këmbimit apo normave të interesit, shkaktojnë rritje të vlerës së këstit me shumë se 20% nga vlera fillestare, e parashikuar në momentin e nënshkrimit të kontratës së kredisë.

Gjithashtu, për rastet e mësipërme, kontrata fillestare duhet t’i ofrojë kredimarrësit disa shembuj të efekteve të mundshme që mund të ketë ndryshimi i normave të interesit apo i kursit të këmbimit në këstet e kredisë. Qëllimi është që klienti të jetë i vetëdijshëm për rreziqet që vijnë nga luhatjet në kursin e këmbimit apo në normat e interesit në të ardhmen.

Risi tjetër është se kontratat e kredisë duhet t’iu njohin klientëve të drejtën për ndryshuar në çdo kohë kolateralin e lënë në favor të bankës. Ndryshimet në rregullore përcaktojnë gjithashtu se vlera e penaliteteve të aplikuara në banka në rast vonesash, në asnjë rast nuk mund të kalojë shumën e detyrimit, që përfshin principalin dhe interesin. Megjithatë, kërkesat e kësaj rregullore do të zbatohen vetëm për kontratat e lidhura pas hyrjes së saj në fuqi, ndërsa nuk do të kenë fuqi detyruese për kontratat ekzistuese.

VAZHDO TË LEXOSH MË TEPËR PËR TEMËN


Rritet vetëm për individët

Kredia “me paterica”