MENU
klinika

Rendi i ditës

Sot Kuvend, opozita vijon bojkotin, diskutohet projektbuxheti

03.12.2018 - 09:32

Sot do të zhvillohet seanca plenare në Kuvendin e Shqipërisë, ndërsa opozita vijon bojkotin që prej nisjes së këtij sesioni parlamentar.

Në rendin e ditës së seancës së sotme është diskutimi i buxhetit, por edhe disa marrëveshje.

Ndërkohë që të mbartura nga sesioni i kaluar janë projektligjet për magjistratët dhe Kodi Rrugor. 

kuvendi-konica.al
kuvendi-konica.al

RENDI I DITËS

1. Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 22.11.2018
2. Njoftimi i akteve normative te depozituara ne Kuvend;
3. Projektligji “Per nje ndryshim ne ligjin nr.102/2015, “Per sektorin e gazit natyror”, te ndryshuar;
4. Projektligji “Per aderimin ne marreveshjen e Lisbones per mbrojtjen e emertimeve te origjines dhe regjistrimin e tyre nderkombetar”;
5. Projektligji “Per aderimin ne amendamentin e Kigalit te protokollit te Montrealit, “Per substancat qe hollojne shtresen e ozonit’”‘;
6. Projektligji “Per ratifikimin e marreveshjes se financimit, ndermjet Republikes se Shqiperise, ish-Republikes Jugosllave te Maqedonise dhe Komisionit Evropian per programin e veprimit te bashkepunimit nderkufitar IPA II, ish-Republika Jugosllave e Maqedonise – Republika e Shqiperise, 2014-2020, alokimet e vitit 2017”;
7. Projektligji “Per nje ndryshim ne ligjin nr.9981, date 8.9.2008, “Per miratimin e niveleve te tarifes doganore”, te ndryshuar;
8. Projektligji “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.9975, date 28.7.2008 “Per taksat kombetare”, te ndryshuar;
9. Projektligji “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.9632, date 30.10.2006, “Per sistemin e taksave vendore”, te ndryshuar;
10. Projektligji “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.8438, date 28.12.1998, “Per tatimin mbi te ardhurat”, te ndryshuar;
11. Projektligji “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.92/2014, “Per tatimin mbi vleren e shtuar ne Republiken e Shqiperise”, te ndryshuar;
12. Projektligji “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9920, date 19.5.2008 “Per procedurat tatimore ne Republiken e Shqiperise”, te ndryshuar;
13. Projektligji “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.61/2012, “Per akcizat ne Republiken e Shqiperise”, te ndryshuar;
14. Projektligji “Per buxhetin e vitit 2019”;
15. Projektvendim “Per emerimin e nje anetari te Bordit te Komisionereve te Entit Rregullator te Energjise”;
16. Te mbartura per votim: – Projektligji “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 96/2016 “Per statusin e gjyqtareve dhe prokuroreve ne Republiken e Shqiperise”;
– Projektligji “Per nje ndryshim dhe shtese ne ligjin nr. 8378, date 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikes se Shqiperise”, te ndryshuar””
17. Diskutime per ~eshtje jashte rendit te dites.