MENU
klinika

Mirëmbajtja e pompave

Hapet gara/ 88 milionë lekë për Ujësjellësin në Sarandë

05.03.2019 - 20:54

Ujesjelles-Kanalizime sh.a Sarande ka shpallur procedurën e prokurimit për «Mirembajtja dhe riparimi i elektropompave te stacioneve te pompimit te U.K Sarande».

Në Kerkesen per propozim (Marreveshje kuader) është akorduar Fondi limit prej 7 400 000 (shtate milion e katerqind mije) leke pa tvsh ose përafërsisht 88 milionë lekë të vjetra.

kolana e librave

ujesjelles sarande-konica.al

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor është 24 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër.

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje është 13/03/2019, ora 10.oo

Qytetarët: Bllokimi është goditje për biznesin

Sarandë/ Protestë paqësore për hapjen e bulevardit

Çadrat në distancë 3.5 m larg njëra tjetrës

Saranda është gati për pushime!

E prekur një shtetase ukrainase

COVID-19 mbërrin në Sarandë!