MENU
klinika

Tatimi mbi të ardhurat

Hyn në fuqi udhëzimi i ri/ DPT zbulon sa do paguajnë subjektet

07.03.2019 - 14:58

Në udhëzimin për tatimin mbi të ardhurat tashmë janë bërë disa shtesa dhe ndryshime që kanë hyrë në fuqi prej disa ditësh.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka publikuar për të gjithë tatimpaguesit edhe ndryshimet kryesore që janë bërë në këtë udhëzim lidhur me normë tatimore, tatimin mbi fitimin, tatimin mbi dividentin etj.

Më konkretisht:

Norma tatimore e tatimit mbi të ardhurat nga punësimi sipas nivelit të pagës bruto zbatohet sipas kategorive të mëposhtme:

0% për pagën mujore bruto deri 30,000 lekë;
13% për pagën mujore bruto 30,001 – 150,000 lekë;
23% për pagën mujore bruto mbi 150,000 lekë.

I nënshtrohen Tatimit në Burim edhe:

-Të ardhurat e një personi jorezident, të përftuara si rezultat i shërbimeve të kryera për një person rezident. Për këto të ardhura, rezidenti që përfiton shërbimin, do të mbajë
-Tatimin në Burim nga pagesat që do të bëjë për jorezidentin.
-Të ardhurat e përfituara nga shumat bruto të pagesave për shërbimet e konsulencës. Të gjithë personat rezidentë në Republikën e Shqipërisë, organet e qeverisjes qendrore e vendore, Organizatat Jofitimprurëse dhe çdo subjekt tjetër, i njohur nga legjislacioni në fuqi, janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për këto pagesa.
-Tatimit mbi Fitimin i nënshtrohet edhe:

Çdo person jorezident, i cili nuk është i regjistruar sipas legjislacionit shqiptar dhe nuk i nënshtrohet Tatimit mbi të Ardhurat.

konica ekonomiakonica ekonomia mobile

Për përmbushjen e këtij detyrimi, personat jorezidentë do të plotësojnë deklaratën e veçantë të të ardhurave të tatueshme, e cila duhet dorëzuar brenda datës 31 mars të vitit pasues dhe paguajnë tatimin në kohën e dorëzimit.

Për efekt të llogaritjes së rezultatit të vitit fiskal:

Do të konsiderohen shpenzime të panjohura, shpenzimet për dieta që tejkalojnë 50% të fondit të pagës bruto vjetore.

Për Tatimin mbi Dividentin:

-Tatimi mbi Dividentin do të aplikohet në shkallën tatimore 8%. Për fitimet e pashpërndara të realizuara në vitet 2018 e më parë, përfshirë rezervat dhe fitimet e kapitalizuara, kjo shkallë zbatohet me kushtin që:

-Tatimi që i përket fitimeve të pashpërndara të viteve 2017 e më parë, të paguhet brenda datës 30 shtator 2019;
tatimi për dividentin për fitimin e vitit 2018 të paguhet brenda datës 20 gusht 2019.

-Nëse nuk zbatohen kushtet e mësipërme tatimpaguesi do të paguajë 15% tatim mbi dividetin.
Për borxhin e keq (provizionet):

-Në rast se pasuria e luajtshme ose e paluajtshme që siguron kredinë, ekzekutohet përpara afateve të përcaktuara në ligj për fshirjen e borxhit të keq, provizionet e mëparshme bankare, të njohura si shpenzime të zbritshme, do të vazhdojnë të njihen si të tilla.

Tatim-fitimi/ Të vegjlit e biznesit në “parajsë” fiskale!

Rreziqet dhe pritshmëritë nga prekja e TVSH-së dhe tatim-fitimit

Veprimet me kartë arritën nivelin më të lartë vjetor

Hapja e ekonomisë rrit pagesat

Pas shqetësimit të Qeverisë për mungesë të fuqisë punëtore

Egjiptianët mësyjnë Shqipërinë me kompani ndërtimi

Shfrytëzimi i kapaciteteve prodhuese

Pandemia ndrydh industrinë shqiptare