MENU
klinika

Tatimi mbi të ardhurat

Hyn në fuqi udhëzimi i ri/ DPT zbulon sa do paguajnë subjektet

07.03.2019 - 14:58

Në udhëzimin për tatimin mbi të ardhurat tashmë janë bërë disa shtesa dhe ndryshime që kanë hyrë në fuqi prej disa ditësh.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka publikuar për të gjithë tatimpaguesit edhe ndryshimet kryesore që janë bërë në këtë udhëzim lidhur me normë tatimore, tatimin mbi fitimin, tatimin mbi dividentin etj.

Më konkretisht:

Norma tatimore e tatimit mbi të ardhurat nga punësimi sipas nivelit të pagës bruto zbatohet sipas kategorive të mëposhtme:

0% për pagën mujore bruto deri 30,000 lekë;
13% për pagën mujore bruto 30,001 – 150,000 lekë;
23% për pagën mujore bruto mbi 150,000 lekë.

I nënshtrohen Tatimit në Burim edhe:

-Të ardhurat e një personi jorezident, të përftuara si rezultat i shërbimeve të kryera për një person rezident. Për këto të ardhura, rezidenti që përfiton shërbimin, do të mbajë
-Tatimin në Burim nga pagesat që do të bëjë për jorezidentin.
-Të ardhurat e përfituara nga shumat bruto të pagesave për shërbimet e konsulencës. Të gjithë personat rezidentë në Republikën e Shqipërisë, organet e qeverisjes qendrore e vendore, Organizatat Jofitimprurëse dhe çdo subjekt tjetër, i njohur nga legjislacioni në fuqi, janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për këto pagesa.
-Tatimit mbi Fitimin i nënshtrohet edhe:

Çdo person jorezident, i cili nuk është i regjistruar sipas legjislacionit shqiptar dhe nuk i nënshtrohet Tatimit mbi të Ardhurat.

konica ekonomiakonica ekonomia mobile

Për përmbushjen e këtij detyrimi, personat jorezidentë do të plotësojnë deklaratën e veçantë të të ardhurave të tatueshme, e cila duhet dorëzuar brenda datës 31 mars të vitit pasues dhe paguajnë tatimin në kohën e dorëzimit.

Për efekt të llogaritjes së rezultatit të vitit fiskal:

Do të konsiderohen shpenzime të panjohura, shpenzimet për dieta që tejkalojnë 50% të fondit të pagës bruto vjetore.

Për Tatimin mbi Dividentin:

-Tatimi mbi Dividentin do të aplikohet në shkallën tatimore 8%. Për fitimet e pashpërndara të realizuara në vitet 2018 e më parë, përfshirë rezervat dhe fitimet e kapitalizuara, kjo shkallë zbatohet me kushtin që:

-Tatimi që i përket fitimeve të pashpërndara të viteve 2017 e më parë, të paguhet brenda datës 30 shtator 2019;
tatimi për dividentin për fitimin e vitit 2018 të paguhet brenda datës 20 gusht 2019.

-Nëse nuk zbatohen kushtet e mësipërme tatimpaguesi do të paguajë 15% tatim mbi dividetin.
Për borxhin e keq (provizionet):

-Në rast se pasuria e luajtshme ose e paluajtshme që siguron kredinë, ekzekutohet përpara afateve të përcaktuara në ligj për fshirjen e borxhit të keq, provizionet e mëparshme bankare, të njohura si shpenzime të zbritshme, do të vazhdojnë të njihen si të tilla.

Konfindustria: AMF të bëjë të ditur shifrat

“Sa është paguar deri më tani për të prekurit nga tërmeti?”

Nuk ka më para të fshehura jashtë

Tatimet do kenë listë edhe nga këto vende

Burim të ardhurash për 26% të familjeve shqiptare

Të ardhurat nga emigrantët/ 520 milionë euro për këtë vit

"Kostot e instalimit janë të larta"

Fiskalizimi nis me biznesin e madh