MENU
klinika

Furnizimet e tatueshme

DPT njoftim të rëndësishëm për tatimpaguesit

02.04.2019 - 14:00

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në vijim të informimit të tatimpaguesve sqaron se duhet të bëhet qartë dallimi ndërmjet furnizimit të mallrave dhe furnizimit të shërbimeve për zbatimin e dispozitave në lidhje me vendin e furnizimit, konkurrueshmërinë, momentin e lëshimit të faturës, shkallën e TVSH-së ose përjashtimin si dhe regjimet e ndryshme tatimore.

Kështu, sipas DPT-së ligji për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar përcakton si transaksione të tatueshme nga natyra dhe janë pikërisht furnizimet e mallrave dhe shërbimeve të tatueshme përveç kur bëjnë pjesë në transaksionet e përjashtuara si dhe kur ligji i përcakton si të tilla.

konica ekonomiakonica ekonomia mobile

Ndërkohë, transaksionet që janë të patatueshme për nga natyra, trajtohen si transaksione të tatueshme kundrejt pagesës, pasi në rast mostrajtimi shkaktojnë shtrembërim të konkurrencës.