MENU
klinika

Mbledhjet e Pranverës të FMN dhe BB-së

Sejko: Ristrukturimi i bankave, do të rrisë kreditimin

15.04.2019 - 12:45

Masat që ka ndërmarrë Banka e Shqipërisë për nxitjen konkurrencës dhe rritjen e kreditimit janë prezantuar nga Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko në mbledhjet e Pranverës të FMN dhe BB-së.

Guvernatori bëri një pasqyrë të masave të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë për të garantuar një sektor bankar të qëndrueshëm, likuid dhe të mirëkapitalizuar. Aktualisht, ky sektor përshkoi një fazë ristrukturimi, me futjen e aktorëve të rinj dhe bashkimin e disa bankave.

Sejko nënvizoi se këto ndryshime janë kryer në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi dhe Banka e Shqipërisë mbetet e angazhuar të ushtrojë një mbikëqyrje të kujdesshme për një veprimtari të shëndetshme bankare. Ristrukturimi i sektorit bankar është zhvillim pozitiv, i cili pritet të ndihmojë në rritjen e konkurrencës dhe krijimin e kushteve të nevojshme për nxitjen e ritmit të kreditimit në vend.

Gjatë takimeve në fjalë, Guvernatori Sejko prezantoi zhvillimet më të fundit ekonomike në vend, duke u ndalur në perspektivën e rritjes ekonomike dhe në zhvillimet e sektorit bankar.

Shqipëria, në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), zhvilluar në 12-14 prill 2019, u përfaqësua nga një delegacion i përbashkët, i përbërë nga Banka e Shqipërisë: me përfaqësues Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, Zëvendësguvernatoren e Parë, Luljeta Minxhozi, si dhe drejtues të tjerë të lartë të Bankës; nga Ministria e Financave: me përfaqësues Ministren e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, Zëvendësministrin Erjon Luçi si dhe drejtues të tjerë të lartë të këtij institucioni; si dhe nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave: me përfaqësues Drejtorin e Përgjithshëm të kësaj Agjencie, Genci Mamani.

Sipas Guvernatorit Sejko, rritja ekonomike e vendit ka vazhduar trendin pozitiv të saj, mbështetur dhe nga politika monetare stimuluese e Bankës së Shqipërisë. Ky stimul, i transmetuar nëpërmjet normave të ulëta të interesit dhe komunikimit të kahut të ardhshëm të politikës monetare, ka qenë i përshtatshëm për nxitjen e zhvillimit ekonomik, stabilitetin e tregjeve dhe për kthimin e inflacionit në objektiv.

Ruajtja e nivelit të inflacionit në 3% mbetet objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë dhe, në këtë drejtim, Guvernatori Sejko u shpreh se sipas parashikimeve të Bankës së Shqipërisë, inflacioni pritet të kthehet në objektiv brenda vitit 2020. Banka e Shqipërisë mbetet e gatshme të ndërmarrë gjithë masat e nevojshme për respektimin e objektivit të saj kryesor. Politika monetare do të vijojë të mbetet stimuluese gjatë horizontit afatmesëm, por stimuli monetar do të përshtatet në varësi të faktorëve të rrezikut dhe zhvillimeve në vend.

Në fund të 2018, bilancet e bankave u përmirësuan, veprimtaria bankare u zgjerua, niveli i kredive me probleme u reduktua, kreditimi vijoi trendin e tij rritës. Të gjithë këta tregues kanë kontribuar në rritjen e mëtejshme të aftësisë së sektorit bankar për të mbështetur rritjen ekonomike të vendit dhe për të përballuar rreziqet.

Një pikë tjetër e trajtuar nga Guvernatori ishte roli i Bankës së Shqipërisë si Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, i cili po vijon të marrë trajtë nëpërmjet zhvillimit të kuadrit nënligjor, në zbatim të ligjit “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme”. Më konkretisht, puna e Banka e Shqipërisë në këtë drejtim ka konsistuar në hartimin e planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, krijimin e burimeve të reja të financimit për menaxhimin e krizave financiare, si dhe identifikimin e të gjithë elementeve të nevojshme të gatishmërisë për zbutjen e tyre. Të gjithë këto hapa, së bashku me skemën e sigurimit të depozitave, ndihmojnë Bankën e Shqipërisë të forcojë rolin e saj në garantimin e një sistemi financiar të sigurt.

Në përfundim të takimeve, përfaqësuesit e institucioneve ndërkombëtare përgëzuan Bankën e Shqipërisë për kontributin e saj në zhvillimin makroekonomik të vendit dhe stabilitetin financiar të tij. Ata theksuan se Banka e Shqipërisë duhet të vazhdojë hapat e ndërmarrë lidhur me planin e masave për reduktimin e kredive me probleme, nxitjen e kreditimit dhe stimulimin e përdorimit të monedhës kombëtare.

Përfaqësuesit e FMN-BB- së theksuan rëndësinë e bashkërendimit në vazhdimësi të politikës monetare me atë fiskale. Ky bashkërendim ndihmon në forcimin e stabilitetit makroekonomik të vendit dhe rritjen ekonomike afatgjatë.

Nga të dyja palët u vlerësuan marrëdhëniet shumë të mira ndërmjet autoriteteve të Shqipërisë dhe FMN-BB-së. Guvernatori Sejko i shprehu falënderimet e tij përfaqësuesve të këtyre institucioneve, për mbështetjen dhe asistencën e ofruar në vazhdimësi ndaj Bankës së Shqipërisë, dhe institucioneve të tjera në vend. Asistenca dhe ekspertiza e ofruar ndaj Bankës së Shqipërisë ka qenë e rëndësishme për zhvillimin e mëtejshëm të kapaciteteve profesionale të saj dhe përballimin e sfidave të reja.

Në kuadër të këtyre mbledhjeve, Guvernatori Sejko mori pjesë edhe në seancën plenare të Komitetit Ndërkombëtar Monetar dhe Financiar të FMN-së, Forumin Ekzekutiv të organizuar nga Banka Botërore për politikëbërësit dhe zyrtarët e lartë, si dhe në mbledhjet e Komitetit Drejtues të Iniciativës së Vjenës.