MENU
klinika

Vendimi i gjykatës

Vrau gruan në Fier, i hiqet kujdestaria e 2 fëmijëve

08.04.2019 - 13:55

Gjykata e Fierit ka zgjidhur përfundimisht çështjen e kujdestarisë për dy fëmijët e Gazmend Mustës, i cili në fillim të janarit të këtij viti ekzekutoi me armë gruan dhe kunatën e tij brenda shtëpisë. Kujdestarinë mbi dy fëmijët e Gazmendit e ka fituar daja dhe jo gjyshërit e fëmijëve.

 

 

 

Pranimin e kerkeses së kërkuesit/paditësit Gjyshmir Caushaj. Vendosjen në kujdestari te te miturve Jonida Musta, e bija e Gazmend dhe Gentjana dtl. 17.01.2009 dhe Florian Musta, i biri i Gazmend dhe Gentjana, datelindja 24.11.2015.Caktimin si kujdestar ligjor te tyre shtetasin Gjyshmir Caushaj, daja i femijeve se mitur.

Rrëzimin e kerkesës së palëve kërkuese Bedri Musta dhe Lumturi Musta. Të regjistrohet vendosja e kujdestarisë në regjistrin e kujdestarisë që ndodhet pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. Një kopje e këtij vendimi brenda 10 ditëve nga marrje forme te prere të vendimit, i njoftohet Zyrës se Gjendjes Civile Bashkia Ballsh për të bërë shënimet përkatese. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palëve kërkuese.

Kundër këtij vendimi lejohet të bëhet ankim, brenda 15 (pesëmbëdhjete) ditëve në Gjykatën e Apelit Vlorë, afat ky që fillon nga dita e nesërme e njoftimit të vendimit te arsyetuar”,është shkrimi në vendim.