MENU
klinika

PAC, rreth një e treta e buxhetit total të BE

Çfarë ka të re në reformën bujqësore të miratuar nga BE?

29.11.2021 - 12:39

Parlamenti Europian miratoi reformën e Politikës Bujqësore Komunitare (PAC). Kjo e fundit është një nga shtyllat mbi të cilat është themeluar Bashkimi Europian që nga koha e Traktatit të Romës dhe karakterizohet nga një sërë rregullash të përbashkëta me të cilat mbrohen fermerët, peizazhi, ndihmojnë në mbështetjen e ndryshimeve klimatike dhe mbi të gjitha nxisin zhvillimin e bujqësisë.

Dokumenti i ri është rezultat i negociatave që kanë vazhduar që nga viti 2018 dhe do të hyjë në fuqi më 1 janar 2023, për të shpalosur efektet e tij deri në vitin 2027. Paratë e akorduara arrijnë në 386 miliardë euro, rreth një e treta e buxhetit total të Bashkimin Europian, duke demonstruar rëndësinë e PAC në nivel të BE-së. Me reformën, shteteve u jepet fuqi më e madhe në zbatimin e direktivave të reja, ku Brukseli kufizohet në paraqitjen e mënyrës qeverive individuale që do të duhet të paraqesin planet e tyre strategjike për zbatimin e tyre.

Ka shumë risi të rëndësishme në reformë, të cilat kanë të bëjnë veçanërisht me kushtëzimin social të financimit, mbështetjen më të madhe për fermerët e vegjël, fokusin tek ndryshimet klimatike dhe shtytjen drejt bujqësisë me standarde të larta mjedisore. Lëvizjet ambientaliste theksojnë se është guxuar shumë pak në këto dhe aspekte të tjera dhe e shohin PAC e ri si një ndihmë për agrobiznesin.

Ndoshta elementi më interesant dhe novator i reformës është mekanizmi i kushtëzimit social. Kjo e bën dhënien e ndihmës së Komunitetit me pajtueshmërisë nga kompanitë bujqësore me kontratat dhe ligjet e punës dhe për këtë arsye mund të shihet si një kufizim europian kundër punësimeve të paligjshme.

Një pikë tjetër novatore është ajo e të ashtuquajturave eko-skema. 25% e pagesave direkte do të duhet të shkojnë për fermerët që zbatojnë praktika inovative bujqësore me standarde të larta mjedisore në fermat e tyre, për shembull bujqësia organike, mbrojtja e biodiversitetit, kursimi i ujit, reduktimi i produkteve fitosanitare. Wired