MENU
klinika

Fermerët që përfitojnë

Nis aplikimi për skemat e subvencioneve në bujqësi

20.03.2023 - 17:38

Duke nisur nga dita e sotme, të gjithë fermerët në vend do të mund të aplikojnë për të përfituar nga fondi prej 3.3 mld lekësh, që qeveria ka vënë në dispozicion për mbështetjen e tyre. Sipas afateve të përcaktuara, çdo fermer ka një muaj kohë për të bërë aplikimin online në portalin qeveritar “e-albania”, për të përfituar nga ky fond.

Në ndryshim nga aplikimet e vitit të shkuar, për 2023 ka rënë kriteri “kush aplikon i pari, përfiton i pari”, kjo veçanërisht për masat mbështetëse për blegtorinë dhe naftën. Ministria e Bujqësisë thekson se kjo është bërë qëllim që të përfitojnë të gjithë ata që plotësojnë kriteret. Fondi për skemën kombëtare të bujqësisë është 3.3 miliardë lekë. Për herë të parë do të aplikohet edhe skema me subvencione në mbështetje të fermave me jo më pak se 10 krerë lopë në vlerën e 10,000 lekëve për krerë, dhe mbarështim i bletarisë në vlerën deri në 1,000 lekë për zgjua, për ferma me jo më pak se 50 zgjoje.

SKEMA E SUBVENCIONEVE PËR FERMERËT
Masa 1
Për tufën bazë të matrikulluar (kafshët riprodhuese), për fermat me jo më pak se 10 (dhjetë) krerë lopë, në vlerën deri në 10 000 lekë/krerë, por jo më shumë se 500 000 lekë për subjekt.

Masa 2
Për tufën bazë të matrikulluar (kafshët riprodhuese), për fermat me jo më pak se 100 (njëqind) krerë dele dhe/ose dhi, në vlerën deri në 1 200 lekë/krerë, por jo më shumë se 360 000 lekë për subjekt.

Masa 3
Mbarështim i bletarisë në vlerën deri në 1 000 lekë për zgjua, për ferma me jo më pak se 50 (pesëdhjetë) zgjoje, por jo më shumë se 150 000 lekë për subjekt.

Masa 4
Mbështetje për fara/fidanë dhe inpute të tjera në vlerën deri në 200 000 lekë për ha për sezon dhe jo për më shumë se 2 sezone, për kultivimin e perimeve, rrushit për tavolinë në serra dhe/ose luleshtrydhe në tunele plastike për fermerë individual ose grup fermerësh, me sipërfaqe të mbjellë jo më pak se 1 ha dhe jo më shumë se 1, 500, 000 lekë për aplikant.

Masa 5
Fermat organike për periudhën në kalim, vitin e parë, në vlerën 100 000 lekë, në vitin e dytë, 150 000 (njëqind e pesëdhjetë mijë) lekë, vitin e tretë 150 000 lekë dhe 200 000 për fermë të certifikuar.

Masa 6
Implementimi dhe certifikimi Global GAP, në perime, fruta, rrush, ullinj, agrume dhe kultura të tjera bujqësore të certifikueshme, në masën 50 (pesëdhjetë) % të vlerës totale të faturës tatimore:

– por jo më shumë 175 000 (njëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë, në sipërfaqe jo më pak se 1 ha;
– por jo më shumë se 500 000 lekë, për sipërfaqe jo më pak se 3 ha në ambiente të mbrojtura dhe jo më pak se 10 ha në fushë të hapur.

Masa 7
Për rinovimin e infrastrukturës së anijes së peshkimit. Masa e përfitimit të jetë në 50% të vlerës totale të faturave tatimore, por jo më shumë se 13,500,000 lekë për anije peshkimi të pajisur me leje të vlefshme peshkimi tregtar dhe jo më shumë se 20,000,000 lekë për subjekt.

Rinovimi i anijes së peshkimit përfshin: Blerjen dhe instalimin e motorit kryesor, por jo më shumë se 7,000,000 lekë, blerjen dhe instalimin e motorit ndihmës (gjeneratori detar), por jo më shumë se 1,000,000 lekë, blerjen dhe instalimin e vinçit të anijes, por jo më shumë se 3 500 000 (tre milionë e pesëqind mijë) lekë. Vinçi përfshin edhe agregatet, hidromotorin, pompë vaji friksion, multiplikator dhe tubacionet Blerjen dhe instalimin e kamios (koplunit), por jo më shumë se 3,000,000, riparim i përgjithshëm i anijes, por jo më shumë se 9,000 000 lekë. Në riparimin e përgjithshëm, përveç zërave të përcaktuar në dokimin periodik përfshihen dhe zëvendësim llamarine ose ndërrim dërrase; Dokimi periodik i anijes, por jo më shumë se 3,000,000 lekë. Dokimi periodik përfshin ngritjen dhe uljen nga kantieri, pastrimin dhe heqjen e bojës së vjetër, blerje boje, stuko, protektor (zinqe), riparim aksi helike.

Masa 8
Mbështetje për ndërtimin e tregjeve të produkteve bujqësore, tregjeve të kafshëve të gjalla ose thertoreve për shoqëritë tregtare me kapital 100% shtetëror, të zotëruara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, në vlerën jo më shumë se 30,000,000 lekë për subjekt.

Masa 9
Mbështetje me naftë për kryerjen e punimeve të mekanizuara në bujqësi.

Aplikimet për masën mbështetëse me nr. 7 dhe 8 do të bëhen me dosje në zyrat qendrore të AZHBR. Për qëllime identifikimi, aplikanti sipas statusit përkatës (person fizik/juridik), ose përfaqësuesi i tij me prokurë ose autorizim, duhet të paraqitet në zyrat qendrore të AZHBR-së me letërnjoftim elektronik ose pasaportë biometrike.

VAZHDO TË LEXOSH MË TEPËR PËR TEMËN


Do përfitohet vetëm për mbjelljet e sezonit të parë në sera

Ndryshojnë kriteret për naftën falas në 2023