MENU

Skema për tre vite

Qeveria, 250 milionë lekë për biznese sociale

11.01.2019 - 11:21

Qeveria ka vënë në dispozicion për financimin e ndërmarrjeve sociale në vend një fond prej rreth 250 milionë lekësh për 3 vitet e ardhshme. Vetëm për vitin 2019 janë parashikuar 61 milionë lekë, ndërsa shuma do të rritet në dy vitet pasuese.

Fondi do të subvencionojë veprimtarinë e ndërmarrjeve sociale;  vendet e reja të punës të krijuara për punësimin e individëve nga grupet e pafavorizuara; sigurimet e detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore të punonjësve të ndërmarrjeve sociale, që u përkasin grupeve të pafavorizuara.

Përfituese janë ato ndërmarrje që paraqesin një projekt-propozim ose plan biznesi, duke provuar se zërat e parashikuar për mbështetje janë të rëndësishëm për zhvillimin dhe zgjerimin e veprimtarisë së tyre. Dhënia e subvencionit kushtëzohet me punësimin e personave nga kategoritë e grupeve të pafavorizuara dhe kohëzgjatja e kontratës të jetë jo më pak se dy vjet.

Pagesa bëhet 50% me miratimin e aplikimit dhe 50 % pas realizimit të shpenzimeve, kundrejt paraqitjes së faturave që vërtetojnë shpenzimet e kryera.

Subjektet aplikuese nuk duhet të kenë shkelur legjislacionin e punës dhe atë tatimor lidhur me detyrimet ndaj punëmarrësve, për aq kohë sa kryejnë veprimtarinë. Një ndërmarrje mund të përfitojë në total për tre vite, 14 milionë lekë grante.