MENU

Autoriteti i Konkurrencës

Në 2018 bizneset paguan 2 mln euro gjoba, arsyeja

21.02.2019 - 14:07

Sipas raportimit të Autoritetit të Konkurrencës në Kuvend, bëhet me dije se tetë biznese kanë paguar rreth 2.1 milionë euro gjoba për 2018.

Shkarkoni Aplikacionin e Konica.al

Kjo pasi sipas të dhënave zyrtare nga Autoriteti i Konkurrencës, kanë deformuar konkurrencën.

Gjithashtu sipas këtyre të dhënave, vetëm gjatë 2018 vlera e gjobave të paguara ishte rreth 270 milionë lekë.

Autoriteti i Konkurrencës raportoi në Kuvend se përgjatë 2018 janë ekzekutuar 5 vendime të rëndësishme si më poshtë:

1. Është ekzekutuar gjoba e vendosur ndaj AMC SHA, me vendimin nr. 59, datë 09.11.2007 “Vendosje gjobe ndaj AMC Sha dhe Vodafone Sha”, për të cilin është lëshuar Urdhri i Ekzekutimit nga Gjykata Vlera e Ekzekutuar është 211,522,000 lekë;

2. Është ekzekutuar në mënyrë vullnetare gjoba e vendosur me vendimin nr. 504, datë 29.03.2018 “Mbi përftimin e kontrollit të shoqërisë Valtelina SHPK nga shoqëria ALBERK SHPK”. Vlera e gjobës së vendosur dhe së ekzekutuar është në shumën 971,200 lekë.

3. Është ekzekutuar në mënyrë vullnetare gjoba e vendosur me vendimin nr.528, datë 25.06.2018 “Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të kuotës prej 89% të aksioneve të Autovizion SHA tek Bolv Oil SHA”. Vlera e gjobës së vendosur dhe së ekzekutuar është në shumën 500,000 lekë.

4. Është ekzekutuar gjoba e vendosur me vendim nr. 535, datë 17.07.2018 “Për vendosje gjobe ndaj ndërmarrjeve “Tea-D” SHPK dhe “A.E.K & CO” SHPK për marrëveshje të ndaluar në tregun e prokurimeve publike”. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë ka lëshuar Urdhrin e Ekzekutimit. Gjoba e ekzekutuar është në shumën 100,000 (një qind mijë) lekë për secilën ndërmarrje.

5. Është ekzekutuar gjoba e vendosur me vendimin nr.562, datë 15.10.2018 “Për vendosje gjobe dhe detyrime ndaj ndërmarrjes “SGS Automotive Albania” SHPK në tregun e shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre në Republikën e Shqipërisë dhe dhënien e disa rekomandimeve”. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë ka lëshuar Urdhrin e Ekzekutimit. Shuma e gjobës së ekzekutuar është 51,091,005 lekë.

6. Është ekzekutuar gjoba e vendosur me vendimin nr. 495, datë 08.02.2018 “Për vendosje gjobe ndaj ndërmarrjeve “Vodafone Albania” SHA dhe “Telekom Albania” për mospërmbushjen e detyrimit të vendosur nga KK në vendimin nr. 475, datë 21.09.2017”. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë ka lëshuar Urdhrin e Ekzekutimit. Gjoba e vendosur ndaj Vodafone është në shumën prej 3,011,173 lekë dhe gjoba e vendosur ndaj Telecom ne shumën prej 1,779,108 lekë.