MENU
klinika

Qendro në Tiranë. Në Elbasan, grua

Vendimi/ Qeveria ndryshon prefektët

18.11.2021 - 21:41

Qeveria ka zyrtarizuar vendimin për emërimin Afrim Qendros në postin e prefektit të Tiranës. Vendimi për caktimin e Qendros në këtë detyrë u mor në mbledhjen e sotme të qeverisë socialiste.

Gjithashtu bëhet e ditur se edhe në Elbasan është emëruar një prefekt i ri. Qeveria ka caktuar pedagogen e universitit të këtij qyteti, Majlinda Perriu në këtë post.

V E N D I M
PËR

LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË ELBASANIT

Në mbështetje të neneve 100 e 114 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr.107/2016, “Për prefektin e qarkut”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Z. Spiro Maliqi, prefekt i Qarkut të Elbasanit, lirohet nga kjo detyrë.

2. Znj. Majlinda Perriu emërohet prefekt i Qarkut të Elbasanit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

***

V E N D I M
PËR

LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË TIRANËS

Në mbështetje të neneve 100 e 114 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr.107/2016, “Për prefektin e qarkut”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Z. Mersin Murataj, prefekt i Qarkut të Tiranës, lirohet nga kjo detyrë.

2. Z. Afrim Qëndro emërohet prefekt i Qarkut të Tiranës.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”