MENU
klinika

Botimet e reja të Kodit Disiplinor

FIFA tolerancë ‘zero’ për abuzim seksual, ngacmim dhe trukimin e ndeshjeve…

02.02.2023 - 12:34

Këtë 1 shkurt, FIFA ka prezantuar botimet e reja të Kodit Disiplinor të FIFA-s dhe Kodit të Etikës të FIFA-s. Ndryshimet synojnë të mbrojnë palë të caktuara në proceset para organeve gjyqësore të FIFA-s, si dhe t’i ofrojnë FIFA-s më shumë mjete për të luftuar metodat dhe praktikat e paligjshme ose joetike.

Ka disa modifikime që paraqiten, edhe pa dyshim risia e madhe është se do të ofrojë mbrojtje më të madhe për viktimat e diskriminimit, abuzimit seksual apo ngacmimit. Tash e tutje do të eliminohet parashkrimi i veprave penale në rastet e abuzimit seksual, ngacmimit dhe shfrytëzimit. Gjithashtu, viktimat do të konsiderohen si pjesë e procedimit në fjalë, pra do të kenë të gjitha të drejtat procedurale, si njoftimin e vendimit dhe të drejtën e ankimimit.

Federatat dhe konfederatat janë të detyruara të informojnë FIFA-n për abuzimin dhe manipulimin seksual. Gjithashtu, tani e tutje federatat dhe konfederatat anëtare do të jenë të detyruara të informojnë FIFA-n për çdo vendim të marrë në rastet e abuzimit seksual dhe trukimit të ndeshjeve.

Në këtë aspekt të fundit, ai do të përmirësojë gjithashtu hetimet e trukimit të ndeshjeve me ekspertë të pavarur të integritetit, të cilët do të punojnë me autoritetet publike për të vlerësuar shkeljet e mundshme dhe për të propozuar masat e duhura disiplinore.

Gjithashtu, FIFA do të sigurojë drejtësi financiare, në rast të mosrespektimit të vendimeve nga vetë FIFA, ose Gjykata e Arbitrazhit Sportiv me një sërë masash të mëposhtme, duke theksuar shtrirjen e ndalimit të kryerjes së transfertave të vendosura nga Gjykata e Futbollit të FIFA-s, kur pala debitore ende nuk e ka zbatuar vendimin në fjalë.

Gjithashtu, në kushte të caktuara, detyrimi për pagesën e interesit prej 18% në rast të pasurisë së borxheve të papaguara. Anulimi i ndalimit të transferimeve të vendosura për palët debitore do të hiqet vetëm nëse ato paraqesin prova të besueshme në FIFA se kanë përmbushur detyrimet e tyre financiare.