MENU
klinika

"Marrëveshja e DPSHTRR-së, në kundërshtim me ligjin!"

A do rritet çmimi i patentës?

24.03.2023 - 17:09

Autoriteti i Konkurrencës e ka konsideruar të kundraligjshme marrëveshjen e arritur nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor me Shoqatën e Autoshkollave për rritjen e çmimit të patentës.

Përmes një njoftimi zyrtar, Autoriteti i Konkurrencës thotë se kjo marrëveshje është në kundërshtim me “nenin 4 të ligjit 9121.2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës”.

Autoriteti njofton se do të monitorojë për një vit tregun e autoshkollave për t’u siguruar se ata nuk zbatojnë marrëveshjen e arritur.

Sipas autoritetit, moszbatimi i këtij vendimi, përbën shkelje të rëndë të konkurrencës.

Njoftimi i Autoritetit të Konkurrencës:
Komisioni i Konkurrencës, në mbledhjen e tij më datë 24.03.2023, mori në shqyrtim çështjen “Mbi vlerësimin ligjor të Akt Marrëveshjes nr. 2729 prot., datë 13.02.2023, të lidhur ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, Shoqatës “Kombëtare të Autoshkollave”, Shoqatës së Autoshkollave “Siguria në rrugë” dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve”, e cila ka për objekt de facto dhe de jure caktimin e tarifës së pagesës dhe kostos referuese minimale fiskale për përgatitjen dhe pajisjen me leje drejtimi, sipas kategorisë së lejedrejtimit, dëshmisë ose çertifikatës.

Në përfundim të vlerësimit ligjor, u konstatua se Akt Marrëveshja nr.2729 prot., datë 13.02.2023, lidhur ndërmjet grupeve të interesit përfaqësues të Autoshkollave, DPSHTRR-së dhe DPT-së, është një marrëveshje e ndaluar në vetvete për nga objekti, në kuptim të nenit 4, pika 1, gërma a), të ligjit nr. 9121/2003, pasi me hyrjen në fuqi do të çojë në praktika të njëjta në çmimet/tarifat e pagesës për përgatitjen dhe fitimin e kategorisë së leje drejtimit, dëshmisë ose certifikatës, duke penguar, kufizuar dhe shtrembëruar konkurrencën në treg. Si e tillë kjo Akt Marrëveshje, në kuptim të nenit 4, pika 2, të ligjit nr. 9121/2003, është e ndaluar.

Sa më sipër, Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr. 970, datë 24.03.2023 vendosi:
Akt Marrëveshja nr. 2729 prot., datë 13.02.2023, e lidhur ndërmjet palëve: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Shoqata “Kombëtare e Autoshkollave”, Shoqata e Autoshkollave “Siguria në rrugë” dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, vlerësohet si një akt marrëveshje në kundërshtim me nenin 4 të ligjit 9121.2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës”.
Monitorimin e tregut të shërbimit të përgatitjes dhe pajisjes me leje drejtimi, sipas kategorisë së lejedrejtimit, dëshmisë ose çertifikatës, për një periudhë 1 (një) vjeçare.III. Moszbatimi i këtij vendimi përbën shkelje të rëndë të konkurrencës në kuptim të nenit 74, pika 1, gërma c), të ligjit nr. 9121/2003.

VAZHDO TË LEXOSH MË TEPËR PËR TEMËN


"100-200 më shumë janë të domosdoshme"

Blendi Gonxhe i vendosur: Çmimi i patentave do rritet