MENU
klinika

Probleme me pasurinë

KPK shkarkon kryetaren e Gjykatës në Shkodër

04.07.2019 - 10:55

Kryetarja e Gjykatës Administrative në Shkodër, Valbona Durraj është shkarkuar nga detyra me vendim të KPK-së.

Shkarkimi i Durrajt ka ardhur pas konstatimit të problemeve me pasurinë e gjyqtares.

Durraj u përball të mërkurën me procesin e vetingut në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, KPK. Trupa gjykuese e KPK që përbëhej nga Xhensila Pine kryesuese, Suela Zhegu relatore dhe Olsi Komici anëtar ka përfunduar procesin e rivlerësimit për gjyqtaren Durraj vetëm në kriterin e pasurisë.

Në cilësinë e vëzhguesit ndërkombëtar ishte e pranishme gjatë seancës dëgjimore, Marie Tuma.

Sipas raportit të ILDKPKI, gjyqtarja Durraj kishte kryer deklarim të pasaktë të pasurive, nuk kishte pasur burime të ligjshme për krijimin e tyre, kishte kryer deklarim të rremë dhe fshehje, ndërsa nuk gjendej në kushtet e konfliktit të interesit.

Relatorja Zhegu tha se KPK ka kryer hetim administrativ të pavarur për deklarimet e pasurive nga ana e kreut të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, Valbona Durraj, nga ka rezultuar se kjo e fundit nuk i ka pasqyruar burimet e krijimit të pronave që zotëron.

Lidhur me një apartament me sipërfaqe 115 m2 në Tiranë, të porositur më 8 dhjetor të vitit 2004 në vlerën e 78 mijë eurove e të realizuar me akt shit-blerje në vitin 2013, relatorja Zhegu theksoi se subjekti nuk kishte deklaruar burimin e krijimit të shumës së sipërcituar.

Sipas Zhegut, gjyqtarja Durraj ka shpjeguar gjatë hetimit administrativ se burim krijimi për këtë pasuri kanë qenë të ardhurat e përfituara nga shitja e një apartamenti në vlerën 4.5 milionë lekë, të ardhura nga biznesi dhe pagat, qiraja e përfituar nga apartamenti në Tiranë në total në vlerën e 19 200 eurove dhe një hua në shumën 10 mijë euro e marrë nga vëllai i saj.

Komisioni ka konkluduar se gjyqtarja Durraj nuk ka saktësuar shumat e kursyera dhe se prej analizës financiare për periudhën 2004-2010, të ardhurat zyrtare krahasuar me ato të deklaruara janë me bilanc negativ në vlerën -3.2 milionë lekë.

KPK ka gjetur se ekzistojnë dy kontrata për shitjen e një apartamentit, nga shtija e të cilit subjekti deklaron se ka përfituar 4.5 milion lekë dhe është përdorur si burim për blerjen e apartamentit në Tiranë me vlerë 78 mijë euro .

Sipas Komisionit këto kontrata të nënshkruara në noterë të ndryshëm kanë vlera të ndryshme të çmimit të shitjes së apartamentit, një në vlerën 2 milionë lekë dhe tjetra në vlerën 4.5 milionë.

Zhegu tha se subjekti e ka quajtur si një gabim material të noterit pasqyrimin e vlerës 2 milionë lekë në një prej kontratave noteriale dhe se sipas saj duhej të kishte qenë 1 milion lekë, pa dhënë detaje shtesë.

Komisioni ngriti dyshime se akti i shitjes së apartamentit në vlerën 2 milionë lekë ka pasur si qëllim shmangien e pagesës së detyrimeve financiare dhe ka vlerësuar si burim të ligjshëm vetëm këtë shumë. Relatorja Suela Zhegu identifikoi edhe faktin se subjekti i ka paguar pas tetë vitesh detyrimet tatimore.

Lidhur me huanë e marrë prej vëllait, KPK ka konstatuar se edhe pse ai ka pasur aktivitet privat, nuk ka pasur të ardhura për ti dhënë të motrës shumën prej 10 mijë euro.

Komisioni konstatoi se gjyqtarja Valbona Durraj nuk ka pasur burime të ligjshme për blerjen e apartamentit 115 m2 në Tiranë, se ka kryer fiktivitet në shitjen e apartamentit të mëparshëm dhe evazion fiskal për shkak të mos shlyerjes së detyrimeve.

Zhegu pohoi se prej analizës financiare ka rezultuar se gjyqtarja Durraj ka pasur një mungesë burimesh në vlerën -4.2 milionë lekë për blerjen e apartamentit në Tiranë, ndërkohë që nuk është arritur të vërtetohet me dokumente marrja e huasë nga vëllai.

Sipas relatores Zhegu, gjyqtarja Durraj nuk ka deklaruar burimin e krijimit as në deklaratat periodike dhe as në atë veting edhe për një sipërfaqe toke 360 m2 të blerë në fshatin Pulaj të Velipojës në vlerën 881 mijë lekë.

Nga analiza financiare është konkluduar se Durraj ka pasur mungesë të ardhurash në vlerën -760 mijë lekë në vitin 2013 për blerjen e kësaj pasurie. Komisioni ka gjetur se në këtë tokë gjendet edhe një godinë dykatëshe e ndërtuar pa leje. Sipas relatores Zhegu, kjo godinë dy katëshe i është dhënë për zhvillim investitorit N.M. .

Ajo shtoi se fakti se ky ndërtim me sipërfaqe totale 200 m2 në të dy katet është kryer pa leje në vitin 2013, përbënë vepër penale.

Mospërputhje janë konstatuar edhe në deklarimin e vlerës së investimit për godinën dy katëshe të pasqyruar në shumën e 3.5 milionë lekëve. Nga përllogaritjet e Komisionit ka rezultuar se investimi i kryer gjatë viteve 2013-2014, minimalisht duhej të kishte qenë në vlerën e 6.2 milionë lekëve. Zhegu theksoi se edhe pse investitori N.M ka pasur të ardhura të ligjshme, nuk ka pasur mundësi për të ndërtuar objektin dy katësh dhe për të kryer mobilimin.

Tjetër mospërputhje që ka gjetur komisioni, kanë qenë edhe ato mes përfitimeve të deklaruara nga gjyqtarja Durraj kur ajo ka punuar si avokate nga viti 1992 deri në vitin 1997 dhe atyre zyrtare. Sipas Zhegut, Durraj ka deklaruar se ka përfituar 6.8 milionë lekë, ndërkohë që nga verifkimi i dokumenteve zyrtare ka rezultuar të ketë fituar 1.8 milionë lekë.

Zhegu pohoi se për gjithë gjetjet e Komisionit lidhur me pasuritë e gjyqtares Durraj, kjo e fundit ka dorëzuar pranë Komisionit shpjegime dhe prova të reja të cilat do të shqyrtohen dhe merren parasysh para marrjes së vendimit.

Komisioni ka identifikuar problematika edhe në deklarimin e pasurive të bashkëshortit të gjyqtares Valbona Durraj. Kështu, është konstatuar mungesë burimesh në vlerën 3.4 milionë lekë për blerjen e një dyqani 46 m2 nga ana e bashkëshortit të saj në vitin 1997 në shumën 30 mijë dollarë.

Gjithashtu, është konkluduar se bashkëshorti i Durrajt nuk ka pasur burime të ligjshme edhe për blerjen e një pjese dyqani m sipërfaqe 10 m2 në vitin 2006 në shumën 500 mijë lekë.

Nga analiza financiare është konkluduar se në këtë vit ai ka pasur një mungesë burimesh në vlerën -400 mijë lekë. Për këtë pasuri nuk është pasqyruar burimi i krijimit në deklaratën veting.

Subjekti nuk ka deklaruar burimin e krijimit edhe për blerjen e një autoveture tip Benz në vitin 2014. Komisoni nuk ka gjetur problematika lidhur me një apartament me sipërfaqe 71 m2 që i kanë dhuruar prindërit bashkëshortit të gjyqtares Durraj në vitin 1994.

Ky apartament ka rezultuar të jetë përfituar nga privatizimi në vitin 1993 dhe rezultatet e hetimit janë përputhur me deklarimet e gjyqtares.