MENU
klinika

Si të veprojnë shoferët

Njësimi i patentave Shqipëri-Kosovë

26.04.2019 - 13:53

Publikohen formularët që duhet të plotësojnë shtetasit shqipar dhe ato kosovar për njohejen reciproke të lejeve të drejmit të mjeteve.

Marrëveshja është nënshkruar ndërmjet këshillit të ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës për njohjen e ndërsjellë të patentë shoferëve/lejeve të drejtimit.

Qëllimi i marrëveshjes është përmirësimi i sigurisë në rrugë, si dhe për të lehtësuar qarkullimin rrugor në territoret e të dyja palëve. Drejtuesit e mjeteve duhet të plotësojnë një formular për njohjen e patentës.

Patentë shoferët/lejet e drejtimit e lëshuara nga Autoritetet Kompetente të njërës nga Palët Kontraktuese do të konsiderohen të pavlefshme për qarkullim në territorin e Palës tjetër Kontraktuese, pasi të ketë përfunduar periudha për të drejtën e vendqëndrimit, sikundër është përcaktuar me legjislacionin e brendshëm, të asaj Pale Kontraktuese.

Me qëllim të interpretimit të neneve të kësaj marrëveshje, termi “vendqëndrim”/“rezidencë normale” do të nënkuptojë ashtu sikundër është e përkufizuar dhe rregulluar me legjislacionin e brendshëm të Palëve Kontraktuese.

Nëse mbajtësi i patentë shoferit/lejes së drejtimit, të lëshuar nga Autoritetet Kompetente nga Palët Kontraktuese i është dhënë e drejta e vendqëndrimit, në shtetin e Palës tjetër Kontraktuese, atëherë të dy Palët Kontraktuese në mënyrë reciproke do të zëvendësojnë / konvertojnë patentë shoferët/lejet e drejtimit, pa pasur nevojë për provime plotësuese teorike apo testime praktike të drejtimit të mjetit.

Gjatë procedurës së zëvendësimit /konvertimit të patentë shoferëve/lejeve të drejtimit, të lëshuara nga Autoritetet Kompetente të Palëve Kontraktuese do të kërkohet certifikata mjekësore që dëshmon aftësitë psikofizike të personit në fjalë për të drejtuar mjete të kategorisë së caktuar në përputhje me legjislacionin e brendshëm në fuqi të shtetit të Palëve Kontraktuese.

Gjatë zëvendësimit/konvertimit të patentë shoferëve/lejeve të drejtimit, kategoritë e barasvlershme në patentë shoferët/lejet e drejtimit të Palëve Kontraktuese do të njihen në bazë të tabelës së barasvlershmërisë, e cila do të jetë pjesë përbërëse e kësaj marrëveshje

Autoritetet Kompetente të Palëve Kontraktuese për zbatimin e kësaj marrëveshje do të jenë: -për Republikën e Shqipërisë:

Ministria Infrastrukturës dhe Energjisë — Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. -për Republikën e Kosovës: Ministria e Punëve të Brendshme — Drejtorati për Pajisje me Dokumente, Sektori për Patentë Shoferë;

Në zbatimin e kësaj marrëveshje Palët Kontraktuese do të përdorin gjuhën shqipe, serbe dhe angleze. Gjatë procedurës së zëvendësimit / konvertimit të patentë shoferëve/lejeve të drejtimit, Autoritetet Kompetente të Palëve Kontraktuese tërheqin patentë shoferin/lejen e drejtimit origjinale dhe ua kthejnë Autoriteteve Kompetente të Palës tjetër Kontraktuese, së bashku me një listë të këtyre patentë shoferëve/lejeve të drejtimit dhe njoftimin për këtë qëllim.

Autoritetet Kompetente të Palëve Kontraktuese mund të kërkojnë përkthim zyrtar, lidhur me vlerësimin e përmbushjes së kritereve për njohjen e një patentë shoferi/lejes së drejtimit.

Para se të ndodhë zëvendësimi/konvertimi, Autoriteti Kompetent i njërës nga Palët Kontraktuese do të kërkojë informacion nga Autoriteti Kompetent i Palës tjetër Kontraktuese për të konfirmuar vlefshmërinë dhe vërtetësinë për të dhënat e patentë shoferit/lejes së drejtimit që do të zëvendësohet/konvertohet.

Shkëmbimi i të dhënave do të realizohet nëpërmjet postës elektronike, duke shfrytëzuar format e “Kërkesës për Vërtetimin e Vlefshmërisë së patentë shoferit/lejes së drejtimit” dhe “Certifikatën për Vlefshmërinë e patentë shoferit/lejes së drejtimit”, të cilat do të jenë pjesë përbërëse e kësaj marrëveshje.